Aanhangsel (Hulpstamboek)-stelsel in perspektief

Deur Arno Cronje

Met die skrywe hiervan was daar 6723 geregistreerde Sussex diere op die stelsel asook ‘n addisionele 754 “Aanhangsel” diere. Dit kom neer op ongeveer 10% aanhangsel diere. Hiervan is 475 Aanhangsel B diere en 249 Aanhangsel A diere.

Die term “appendix” of “aanhangsel” is afkomstig van die tyd toe dit ‘n aparte afdeling in die kuddeboek gehad het. Net soos Poenskoppe ook hul aparte afdeling in die boek gehad het. Die naam dui daarom op die skeiding van die twee groepe diere.

Die oorspronklike doel soos in die notules vanaf 1971 af vermeld word en op ‘n vergadering in 1981 aanvaar is met ‘n stem van 22 teenoor 19, was om diegene met suiwer kommersiële Sussex diere (bo 87% Sussex gene) die geleentheid te gee om hul diere te registreer. Daar word in daardie notules duidelik genoem dat die doel nie is om enige 50/50 kruis te vat en op te teel na Sussex nie, maar dat reeds suiwer Sussex diere gebruik moet word. Die “suiwerheid” word bepaal deur die fenotipe sowel as enige moontlike rekords van ouers.

Die hoof doelwitte van die stelsel is:

Die opbou van vroulike dier getalle en beskikbaarstelling van vroulike Sussex diere in die kommersiele mark:

 1. Wat uiters belangrik is om te alle tye te onthou, is dat alle telers die gerustheid moet hê dat diere wat deur die “aanhangsel” stelsel is, met vrymoedigheid in elke kudde se teelprogram gebruik kan word.
 2. Hierdie diere moet dus streng gekeur word om te verseker dat hulle aan die fenotipiese, genotipiese asook die prestasie vereistes van die Sussex ras voldoen.
 3. Die ideale vroulike dier wat vir hierdie doel gebruik behoort te word, is ongeregistreerde Sussex diere uit kommersieële Sussex kuddes, waar jare lank reeds Sussex bulle gebruik word.
 4. Die vroulike diere lyk dus in alle opsigte soos suiwer Sussex diere, maar is net nie geregistreer nie. (Daar is reeds ‘n paar kuddes wat so ontstaan het, of in die proses is)
 5. Diere wat voorheen gekanseleer is vir enige inspeksie of prestasie verwante diskwalifikasie, mag nie in die opgradering stelsel opgeneem word nie.

Die inteel van gunstige eienskappe soos bv. poenskop genetika of haarkleed ens:

 1. Die doel hiermee is om die Sussex ras se genepoel te verbreed deur ‘n spesifieke, wenslike eienskap in te bring deur van ‘n ander beesras gebruik te maak.
 2. Die algemeenste voorbeeld is poenskop genetika bv. deur middel van Angus genetika gebruik te maak.
 3. Hierdie proses vat heelwat langer en die prul persentasie is na alle waarskynlikheid baie hoër as in geval no 1 hierbo.

Verkoop van “Aanhangsel” of “Graad diere” op veilings:

Tydens die afgelope raadsvergadering van 22 April 2021 is die volgende besluite ten opsigte hiervan geneem:

Nasionale veiling:

 • Geen Aanhangsel of Graad bulle sal toegelaat word om op die Nasionale veiling van 2021 aangebied te word nie
 • Vroulike Aanhangsel of Graad diere sal as kommersieële diere aangebied word, en hulle Aanhangsel status kan in die opmerkings in die katalogus aangedui word. Die verkoper moet die afslaer hiervan verwittig, wat dit dan so sal afkondig.

Eie produksie veilings:

 • Die besluit om Aanhangsel of Graad diere op eie privaat produksieveilings aan te bied berus by elke teler.
 • Die status moet egter in die katalogus aangedui word.
 • Dit word voorgestel dat hierdie Aanhangsel of Graad diere na die SP diere verkoop word om enige verwarring en dispute wat mag ontstaan te vermy.

 • SX brandmerk:

Soos in die Sussex Grondwet beskryf mag slegs bulle wat aan die inspeksie standaarde en prestasie data van die Sussex Genootskap voldoen, die SX brandmerk op die linker skouer kry. Dus mag geen Aanhangsel of Graad bulle die SX brandmerk kry.

Ons vra dat lede hierdie besluite sal respekteer in almal se belang

Ons beplan ‘n werkswinkel vir senior keurders voor die AJV van Augustus 2021, waar die hulpstamboek stelsel intensief bespreek sal word.